مذاکره کنندگان شجاعانه پاسخ زور‌گویی‌های طرف مقابل را بدهند