روزنامه چاپ آنکارا: سیستم انتخاباتی در انگلستان نمایانگر رای مردم نیست