پاداش قهرمانان معلول نصف پاداش دیگر مدال آوران است