تاثیر کاهش قیمت نفت در بهره برداری از ستاره خلیج فارس/ عدم النفع روزانه 20 میلیون یورویی بابت دیرکرد