مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان: بدنبال تصدی گری نیستم