آمریکا دنبال تجزیه کشورهای اسلامی/حمایت مدعیان حقوق بشراز آل سعود