سازمان جهانی بهداشت به مسوولیت خود در التیام آلام مردم یمن عمل کند