اشپیگل: پیروزی کامرون، خبری بد برای اروپا/انگلیس به کشوری چندتکه بدل شد