مردم اردبیل شعار انزجار از جنایات آل سعود سر دادند