آمریکا به مذاکره نیاز دارد/مذاکره‌کنندگان زیربار زور وتحقیر نروند