مناظره این هفته با موضوع تشکیل سازمان مبارزه با فساد آغاز شد