ایران؛ مهمترین گزینه تامین گاز اروپا/ تراز مثبت تجارت گاز ایران در سال 93