هیچ سنگری مطمئن تر از روحانیت در خط ولایت و امامت نیست