فلیکر آپدیت اپلیکیشن موبایل خود را با ویژگی های جدید منتشر کرد