رییس انجمن موسیقی فارس :موسیقی فاخر نیاز جامعه است