حفظ آمادگی برای کاهش خسارت های ناشی از حوادث طبیعی ضروری است