اپلیکیشن نمایشگاه روی ۳۰ هزار موبایل/اطلاعات افراد محفوظ می ماند