مسؤولان پاسخ یاوه گویی های آمریکا را با قدرت بدهند