کشتی ایران شاهد درحال بارگیری کمک های مردمی ایران به مقصد یمن است