حضور ارنست مونیز در دیدار کری با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس