موسسه پیشکسوتان آبرو و عزت هنرمندان را خدشه‌دار می‌کند