همایش حافظ با شجریان آغاز و با شهرام ناظری پایان یافت