تشخیص افتراقی‌ ام اس گامی مهم در روند کنترل این بیماری