کشتی شاهد با معادل 250 تن کمک های مردمی راهی یمن می شود