آل سعود نابود است ، شعار مردم کیش در همبستگی با مردم یمن