شناسایی نوع جدید بدافزار سایبری/ انتشار با هرزنامه هاو صفحات جعلی