رونمایی از دو کاتالیست جدید پرمصرف در زمینه پتروشیمی