بازارهای اروپایی به دنبال وضع قوانین مالی اسلامی هستند/ بزرگ‌ترین جریان مالی اسلامی در ایران است