حمایت گلر سابق شیاطین سرخ از فان خال/ لوییس هرگز شک زیادی در زندگی‌اش ندارد