کارگردان و بازیگر «من دیه گو مارادونا هستم» به نمایشگاه کتاب می روند