دور اول مسابقات شطرنج بین المللی جام ابریشم با شگفتی همراه بود