آموزش تفکيک پسماندها به بيش از 52 هزار شهروند جنوب شهر از ابتداي سال جديد