مردم با هوشیاری خود مانع سوء استفاده بدخواهان شوند