کم جمعیت ترین مدرسه استان اصفهان در روستای حسن آباد خوانسار