یونیسف: یک میلیون دانش آموز نپالی نمی توانند به این ...