حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون با اکثریت مطلق برنده انتخابات انگلیس شد