مسابقه بزرگ کتابخواني «روحاني معلم» در منطقه 16 برگزار مي شود