زلزله سیاسی در سیاست بریتانیا/ کامرون و حزب محافظه کار پیروز شدند/ رهبران احزاب کارگر و لیبرال دموکرا