14 میلیارد تومان برای تکمیل 20 پروژه ورزشی تخصیص داده شده است