معلمان زیاد هستند اما زیادی نیستند/ بچه های کلاسم با بچه های خودم فرقی ندارند