تظاهرات مردمی در حمایت از مردم مظلوم یمن در سراسر کشور برگزار شد