مردم فردیس انزجار خود را از رژیم آل سعود ابراز کردند