ابراهیمی: حرف دادکان درباره دلال بودن پیشکسوتان از روی بی‌فکری زده شد