نيازی به طرح دو فوريتی نيست/ مشكلی برای برگزاری مزايده چهارم سرخابی‌ها وجود ندارد/ ورود به بحث تبانی