هواشناسی: آسمان گیلان در دو روز پیش رو، صاف تا نیمه ابری است