امام جمعه شیروان: خط سیاسی نظام سلطه زور و توحش است