ویژه برنامه های دهمین بزرگداشت فردوسی، سراسری برگزار می شود