مقاومت اسلامی در هر عرصه ای که وظیفه ایجاب کند حضور خواهد داشت