وزیر ارشاد: امسال ناشران ممنوع الورود به نمایشگاه کتاب نداشتیم