تصاویر: مردم ماسال جنایات رژیم کودک کش سعودی در یمن را محکوم کردند